Skip to content

He Tree React

React 可拖拽树组件

功能

  • 拖拽时显示一个占位元素指示位置.
  • 节点高度不固定.
  • 基于 HTML Drag and Drop API.
  • 同时支持扁平数据和树形数据.
  • 支持外部拖拽.
  • 展开与折叠, 拖拽到节点上时展开它.
  • 勾选, 半选.
  • 大数据, 虚拟列表.
  • 更新数据的多个示例.
  • rtl, 从右往左显示.